One All One Team 2019 ปีที่ 3 ณ ภูผาผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้ Concept “สร้างทีมอย่างไรให้ได้ Like ด้วย Smart KPI”

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 “One All One Team 2019 ปีที่ 3” วันที่  16-17 พ.ย. 2562 สถานที่ ณ ภูผาผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้ Concept สร้างทีมอย่างไรให้ได้ Like ด้วย Smart KPI

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด นำโดยคุณวิชัย  จึงเลิศศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร ภายใต้ Concept สร้างทีมอย่างไรให้ได้ Like ด้วย Smart KPI โดยบริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด มุ่งเน้นการปรับทัศนคติในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจการเริ่มต้นและความร่วมมือ KPI (Key Performance Indicator) คือ ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยจะแสดงให้เห็นรายละเอียดในความสำเร็จหรือล้มเหลวของงาน  KPI เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดย อาจวัดเป็น ตัวบุคคล หรือเป็น ทีม บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด จึงมองเห็นความสำคัญในการที่จะกำหนดแนวทางในการทำงานให้แต่ละส่วนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัฒน์พงษ์ บุษยากร มาเป็นวิทยากรผู้ชำนาญการ และทีมงาน HRPT

yoohuiadmin

About yoohuiadmin

YOOHUI INTERIOR CO., LTD. (HEAD OFFICE)

934 Srinakarin Rd, Kwaeng Pattanakarn,
Khet Suanluang, Bangkok 10250
Tel : 02 721 3625 - 9
Fax : 02 721 3624
Email : office@yoohui.co.th

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 934 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02 721 3625 - 9
แฟกซ์ : 02 721 3624
อีเมล์ : office@yoohui.co.th

© 2017 Yoohui Interior Co.,Ltd. All rights reserved