โครงการ “YOOHUI” เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง

yoohuiadmin

โครงการ “YOOHUI” เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัดโคธาราม จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด นำโดยคุณวิชัย  จึงเลิศศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดโครงการเพื่อมีความร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมและพัฒนาชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญ

One All One Team 2019 ปีที่ 3 ณ ภูผาผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้ Concept “สร้างทีมอย่างไรให้ได้ Like ด้วย Smart KPI”

yoohuiadmin

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 “One All One Team 2019 ปีที่ 3” วันที่  16-17 พ.ย. 2562 สถานที่ ณ ภูผาผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้ Concept สร้างทีมอย่างไรให้ได้ Like ด้วย Smart KPI

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด นำโดยคุณวิชัย  จึงเลิศศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร ภายใต้ Concept สร้างทีมอย่างไรให้ได้ Like ด้วย Smart KPI โดยบริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด มุ่งเน้นการปรับทัศนคติในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจการเริ่มต้นและความร่วมมือ KPI (Key Performance Indicator) คือ ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยจะแสดงให้เห็นรายละเอียดในความสำเร็จหรือล้มเหลวของงาน  KPI เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดย อาจวัดเป็น ตัวบุคคล หรือเป็น ทีม บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด จึงมองเห็นความสำคัญในการที่จะกำหนดแนวทางในการทำงานให้แต่ละส่วนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัฒน์พงษ์ บุษยากร มาเป็นวิทยากรผู้ชำนาญการ และทีมงาน HRPT

Yoohui จัดงานสัมมนาประจำปี One All One Team 2017

jojho

อบรม-สัมมนาประจำปี 2560 “One All One Team 2017” วันที่  11-12 พ.ย. 2560 สถานที่ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด นำโดยคุณวิชัย  จึงเลิศศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดงานอบรม-สัมนาประจำปีขึ้นภายใต้ Concept “One All One Team 2017” ขึ้นในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมีวิทยากรชื่อดังอย่าง “อาจารย์พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา” มาร่วมแชร์ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำงานอย่างมีเป้าหมาย เรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการสร้างองค์กรให้มีความสุข

Yoohui ชวนกันทำความดี ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อพ่อ

jojho

ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน “ทำดีเพื่อพ่อ” จัดขึ้นโดย บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด ในวันที่  22 กรกฎาคม 2560 ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด นำโดยคุณวิชัย  จึงเลิศศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้ชื่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ชวนกันทำความดี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (สถานตากอากาศบางปู) โดยมีพนักงานจิตอาสาร่วมทำความดีในครั้งนี้ประมาณ 100 คน  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้ความรู้และวิธีการปลูกพืชชายเลนที่ถูกต้อง พร้อมลงมือปลูกต้นโกงกาง จำนวน 2,999 ต้น

เพื่อร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

YOOHUI INTERIOR CO., LTD. (HEAD OFFICE)

934 Srinakarin Rd, Kwaeng Pattanakarn,
Khet Suanluang, Bangkok 10250
Tel : 02 721 3625 - 9
Fax : 02 721 3624
Email : office@yoohui.co.th

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 934 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02 721 3625 - 9
แฟกซ์ : 02 721 3624
อีเมล์ : office@yoohui.co.th

© 2020 Yoohui Interior Co.,Ltd. All rights reserved